Jaked

FINA Approved Swimwear


Gender Type Shape Model 1 Model 2 Ref FINA # from
F SWIMSUIT classic J LON J12SEAL J PRO 2012 C JA211182 2013-01-01
F SWIMSUIT classic J LON PLUS JKATANA WC J KATANA 2013 C JA211180 2013-01-01
F SWIMSUIT classic J HUNTER J - 101 - FWP J - 101 - FWP JA210031 2013-01-01
F SWIMSUIT classic J FUTURE JBONDED CLASSIC J DYNAMIC 2013 C JA211183 2013-01-01
F SWIMSUIT classic J Advance JJ-103-FWP-W JJ-103-FWP-W JA210530 2012-01-01
F SWIMSUIT classic J Lon J-33 WOMAN ARROW J-33 Olimpyc JA211147 2012-01-01
F SWIMSUIT full-body J17 SHARK FWL J17 JA260873 2010-04-15
F SWIMSUIT full-knee J LON J12SEAL FWSO J PRO 2012 FWS O JA221182 2013-01-01
F SWIMSUIT full-knee J LON PLUS JKATANA FWS J KATANA 2013 FWSC JA221180 2013-01-01
F SWIMSUIT full-knee J LON PLUS JKATANA FWSO J KATANA 2013 FWSO JA221181 2013-01-01
F SWIMSUIT full-knee J FUTURE JBONDED FWS J DYNAMIC 2013 FWSC JA221183 2013-01-01
F SWIMSUIT full-knee J FUTURE JBONDED FWSO J DYNAMIC 2013 FWSO JA221184 2013-01-01
F SWIMSUIT full-knee J Advance JJ-103-FH-W JJ-103-FH-W JA220530 2012-01-01
F SWIMSUIT full-knee J Lon J FASTER GAMES J EVO 2012 P-W JA221165 2012-01-01
F SWIMSUIT full-knee J Lon J-12 SEAL J PRO 2012 F-W JA221149 2012-01-01
F SWIMSUIT full-knee J STORM ONE JA221392 2010-07-01
F SWIMSUIT full-knee JJ101 JA224147 2010-07-01
F SWIMSUIT full-knee MAXXIS J05 JA222666 2010-01-01
F SWIMSUIT full-knee MAXXIS J05 JA224950 2010-01-01
F SWIMSUIT full-knee SHARK JO7 JA221304 2010-01-01
F SWIMSUIT full-knee SOFT J09 JA227218 2010-01-01
F SWIMSUIT full-knee WATER ZERO J11 JA221453 2010-01-01
F SWIMSUIT jammer J STORM ONE JA141392 2010-07-01
M SWIMSUIT classic J FUTURE JBONDED BRIEF J DYNAMIC 2013 B JA111183 2013-01-01
M SWIMSUIT classic J LON PLUS JKATANA MB J KATANA 2013 B JA111180 2013-01-01
M SWIMSUIT classic J LON J12SEAL BRIEF J PRO 2012 B JA111182 2013-01-01
M SWIMSUIT full-body J17 SHARK FML J17 JA160873 2010-04-15
M SWIMSUIT full-knee J FORCE ONE JA221347 2010-07-01
M SWIMSUIT jammer J FUTURE JBONDED PSM J DYNAMIC 2013 PSM J JA141183 2013-01-01
M SWIMSUIT jammer J LON PLUS JKATANA PSM J KATANA 2013 PSM J JA141180 2013-01-01
M SWIMSUIT jammer J Advance JJ-103-MHP-M JJ-103-MHP-M JA140530 2012-01-01
M SWIMSUIT jammer J Lon J FASTER GAMES J EVO 2012 P-M JA141165 2012-01-01
M SWIMSUIT jammer J Lon J-12 SEAL J PRO 2012 F-M JA141149 2012-01-01
M SWIMSUIT jammer J FORCE ONE JA141347 2010-07-01
M SWIMSUIT jammer JJ102 JA144147 2010-07-01
M SWIMSUIT jammer MAXXIS J05 JA142666 2010-01-01
M SWIMSUIT jammer MAXXIS J05 JA144950 2010-01-01
M SWIMSUIT jammer SHARK JO7 JA141304 2010-01-01
M SWIMSUIT jammer SOFT J09 JA147218 2010-01-01
M SWIMSUIT jammer WATER ZERO J11 JA141453 2010-01-01
M SWIMSUIT pants J17 SHARK PL J17 JA150873 2010-04-15
CAP cap CONTEST JA 012 2012-11-15
CAP cap BOWL JA 013 2012-11-15
GOGGLES goggles Competition Line SPY J 5006 2012-11-15
GOGGLES goggles Competition Line A SLIM JX0L005 2012-11-15
GOGGLES goggles Competition Line B RACE JX0L004 2012-11-15


* full-body & pants OWS only